If you have sexual harm concern’s please contact: Te Puna Oranga Crisis Line 0800-222-042

Nau mai haere mai
welcome to
Mauri Oho

‘Mauri’ is the energy life force within each and every one of us, and ‘oho’ is the ‘awakening.’ 

Mauri Oho is awakening the life force within and activating the actions we intrinsically know to be

 aroha, tika and pono.

Karakia

Mā te hau māhana

o te kāhui o te rangi

me ngā wairua o ngā tūpuna

tātou e tīaki, tātou e manaaki

i ngā wā katoa, tīhei mauri ora.

May the warm winds of the heavenly

realms and the spirits of our ancestors

guide and care for us always, tīhei mauri ora. 

(Nā Whaea Nancy Mīhaka)